Hayatımızda bir kez de olsa noter kelimesini görmüş, noter binasına girmişizdir. Peki, noterin nedir? Noterin görevleri nelerdir?

 

Noter nedir?

Noter; hukuki anlamda güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, yapılan işlemleri belgelerle somutlaştıran ve kanunlara uygun hale getiren kişiler olarak tanımlanabilir. Yapılan işlemlerin resmiyet kazanması ve hukuki ilişkilerin düzenlemesi açısından önem arz eden bir meslek koludur. Noterde çalışanlar devlet memuru statüsüne girmemekle birlikte serbest meslek erbabı olarak sayılırlar. Katip ve hizmetliler iş kanuna tabidir.

Noter kelimesinin; Latincede “yazmak, not etmek, hatırlatıcı işaret koymak” kelimesi olan “notāre” sözcüğünün “notārius” olarak evrilmesi ve Fransızcaya “notaire” şeklinde geçmesi ile oluşmuştur. Biz de “noter” olarak dilimize katmışız.

 

Noterin görevleri nelerdir?

Noterler, tüzel ve gerçek kişiler arasında yapılan işlemleri hukuki dayanağa bağlar ve evraklara resmiyet kazandırırlar. Özel olarak tespit işleri, emanet işleri, vasiyetname ve ölüme bağlı diğer işlemlerle birlikte tebligat işlemlerinden sorumludur. Noterlik mesleğinin görev kapsamı şu şekilde tanımlanabilir:

Kanunlarla emredilen ya da mercileri belirtilmemiş tüm işlemleri kanun hükümlerine göre düzenlemek,

Gayrimenkul ya da araç satış vaadi sözleşmesi hazırlamak,

Başka kurumlarca düzenlenen evrakları mühür, imza gibi tasdik işlemleriyle onaylamak,

Kanuni herhangi bir işlemin aslını ya da örneklerini çıkarmak,

Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek,

Bir dilden başka bir dile çevrilen yazılı belgelerin tasdikini yapmak.

 

Kimler noter olabilir?

Yurt içi ya da yurt dışında bulunan üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak aranan ilk şarttır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kişinin devlet memurluğuna engel teşkil edecek bir hak mahrumiyeti bulunmaması noter olmak için diğer önemli kriterler arasındadır. Hakim, savcı, memur veya avukat olma hakkını kaybetmiş olup, bu haklardan mahrum olmak noter olmaya engel teşkil eder.

 

Noter olmak için hangi eğitimleri almak gerekir?

Noter olmak isteyen kişilerin avukatlık stajını tamamlamış olmaları ve avukatlık ruhsatlarını almış olmaları gerekir. Adalet Bakanlığı'na noter olarak başvuruda bulunarak noter belgesini alıp ardından noterlik stajını da tamamlamış olmaları şarttır. Hukuk fakültesi eğitimi esnasında görülen derslere ek olarak, güncellenen kanun ve mevzuatı sürekli olarak takip etmeleri gerekir.