Yakınlık Pazarlaması (Affinity Marketing)

Yakınlık programlarının bir parçası olarak, firmalar, söz konusu müşterilerin bu alanlarla ilişkili ürün veya hizmetlerle sunulmasına olanak tanıyan belirli bazı alanlara veya konulara ilgi duyan veya bunlara yakın olan belirli ürün veya hizmetlerin müşterilerini bulmayı amaçlamaktadır.  Yakınlık pazarlaması kredi kartı endüstrisinden kaynaklanırken, kapsamı ve uygulaması artık alanın ötesinde finansal hizmetlerden hayır kurumlarına ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlara kadar uzanan pazarlara uzanmaktadır.

Yakınlık pazarlama, pazarlamacıların, potansiyel olarak daha pahalı bir iç gelişimden ziyade, diğer firmalarla stratejik ortaklıklar yoluyla müşterilere genişletilmiş bir teklifler seti sunarak marka ve müşteri tabanı varlıklarını maliyet etkin bir şekilde kullanmalarını sağlar. Mevcut ürünlere sahip yeni müşterilere ve yeni ürünlere sahip mevcut müşterilere ulaşmak isteyen pazarlamacılar, kuruluşların bir dizi teklif sunabilmeleri için ortaklaşa oluşturabilecekleri ve ortak olabilecek ortak bir ilgi alanı olduğu sürece, bir yakınlık pazarlama yaklaşımının stratejik kullanımından faydalanabilirler. ortak çıkarların paylaşılması olarak tanımlanan tüketicilere artan değerin sağlanması amaçlanmaktadır.

Kıyaslama Pazarlama (Benchmarking Marketing )

Süreç veya performansın örgütsel karşılaştırmasını ve özellikle de en iyi endüstri uygulamalarını takip ettiği veya kuruluşta standartlara uygunluk ve performansın belirlenmesi amacıyla sektör standardı belirlediği düşünülen kuruluşlarla yapılan karşılaştırmaları içeren bir süreç.

Kıyaslama süreci, örgütün veya örgütün bir kısmının, firmaya stratejik olarak ilgi duyan bir veya daha fazla örgütün veya kuruluşun bölümleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir performans gösterdiğini ve bulgulardan öğrenmeyi içerir. Karşılaştırmalar sadece firma içinde mi yoksa rakip firmalarla mı, yoksa sadece üstün performansa sahip olduğu düşünülen firmalar veya firmalar ile mi yoksa sektörde belirli süreçler için en iyi uygulamaları uygulayan firmalar ile mi, kıyaslama işleminin nihai amacı; kuruluşun performansını arttırmak.

Pazarlamacılar, bir kuruluşun pazarlama süreçlerini ve benzer veya en iyi performans gösteren kuruluşlarla olan performansını karşılaştırmak için birçok fırsata sahiptir. Süreç zaman alıcı olsa ve geliştirme ve bakım maliyetleri olmadan olmasa da, özellikle süreç ve performans iyileştirmeleri için yeni fikirler arayışındaki kuruluşlar için kıyaslamanın yararları, kazanımların dahil olduğu maliyetleri aşacak şekilde olabilir. En azından, pazarlamacılar, daha fazla iyileştirme için eylemlerin sürdürülmesinin ne kadar olacağını değerlendirmek için firmalarının stratejik çıkarları olan diğerleriyle nasıl karşılaştırdığını bilmelidir.

Ünlü pazarlaması ( Celebrity Marketing)

Yaygın olarak bilinen bir kişinin kullanılmasını içeren pazarlama.

Ünlüler veya tanınmış kişiler, bir firmanın pazarlama çabalarında birçok yönden kullanılabilir. Elbette en yaygın yöntem, bireyin firmanın tekliflerinden bir veya daha fazlasına destek veya onay vermesi için firmanın nispeten ünlü bir kişiyle sözleşme yapması olan ünlü ciro anlamına gelir. Ünlü ciroyu kullanırken, ünlüün kendine özgü karakterini ve kişiliğini Firmanın, rakiplerin tekliflerini desteklemediğini varsayarsak, firmanın teklifleri taklit edilemeyecek şekilde pazarlamasını, bireyin firmanın tüketicilerin kafasında teklifine benzersiz bir anlam vermesini sağlar.

Ünlü pazarlamanın büyük kısmı, bir firmanın tekliflerinin onaylanması bağlamında olsa da, ünlülerin kendilerinin de kendi pazarlamasına girdiklerini unutmamak gerekir. Bu anlamda, ünlülerin pazarlanması, belirli bir bireyin olumlu bir tutumunu veya izlenimini yaratmaya yönelik pazarlama faaliyetini içeren ve başkalarını (bireyleri veya kuruluşları), bireyin pazarlamasını destekleyecek şekilde davranmaya teşvik eden özel bir kişisel pazarlama durumu olarak görülebilir.

Ünlülerin pazarlanması veya ünlülerin daha belirgin biçimde onaylanması, kitle iletişim araçlarında duygusal ve / veya mantıklı çekiciliğin iletişimini içeren pazarlamaya alternatif bir pazarlamacı sunar. Bir şirketin bir ünlünün gelecekteki statüsü ve algısı üzerinde gerçek bir kontrolü olmadığı için, pazarlamacı, ünlüün kamu algısındaki değişikliklerin firmanın tekliflerinin etkin pazarlamasını olumlu ve olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat etmelidir. Pazarlamacılar ayrıca, reklamların kişisel olarak yararlı olduğuna inanmadıkları ürünleri onaylamak için ünlüleri kullanamadığı gibi ünlü cirocuların kullanımını içeren düzenleyici ortamı da göz önünde bulundurmalıdır. Son olarak, pazarlamacılar aynı zamanda tekliflerini onaylamaları için uzman cirocuları ya da cirocu meşhur bireyleri de ünlü bireylere alternatif olarak düşünmeyi isteyebilirler

Savunma Pazarlaması (Defensive Marketing)

(ayrıca statüko pazarlama da denir)

Şirketler, mevcut pazar payında erozyonu sağlamak veya erozyona uğramak amacıyla, rakiplerini ürün pazar segmentinden uzak tutmak için önleyici hamlelerden pazar gücünü güçlendirmek için daralma hamlelerine kadar bir dizi savunma pazarlama stratejisinden herhangi birini kullanabilir. karlılık veya konumlandırma. Firmanın, pazar veya teknolojik değişimin bir sonucu olarak işini yeniden tanımlamayı seçtiği savunma pazarlaması yaklaşımı, firmanın firma içindeki yenilikçi faaliyetlerin bir sonucu olarak içine girdiği yeni ürün pazarlarının tanımlanmasını içerir. Buna karşılık, en riskli savunma biçimlerinden biri, firmanın teklifleri açısından durağan kalması, dolayısıyla firmanın daha dinamik stratejileri olan rakiplere karşı savunmasız kalmasıdır.

 

Her pozisyonun, firmanın dış çevresi tarafından ortaya atılan fırsatların ve tehditlerin yanı sıra rakiplerle ilgili olarak güçlü ve zayıf yönlerine göre değerlendirilmesi gereken, pozisyonunu korumakla ilgili olarak pazarlamacıya sunulan pek çok benzersiz seçenek vardır. Savunmacı bir pazarlama stratejisine duyulan ihtiyaçtan bağımsız olarak, pazarlamacılar, şirketi savunmak için kaleye benzer bir yaklaşım benimsemenin - mevcut pazar lideri olsa bile - sonuçta son derece rekabetçi pazarlarda kısa görüşlü olabileceğini kabul etmelidir.

E-pazarlama (E-marketing)

(ayrıca dijital pazarlama olarak elektronik pazarlama veya etkileşimli pazarlama olarak da bilinir)

Pazarlama hedeflerine ulaşmak için herhangi bir etkileşimli elektronik iletişim teknolojisini veya ortamını kullanan pazarlama.

E-ticaretin daha geniş bir bağlamında, e-pazarlama, elektronik etkileşimli iletişimi içermek suretiyle tekliflerini tanıtmaya ve mevcut ve potansiyel müşterilere ulaşılabilir hale getirmeye odaklanan bir firmanın çabalarını vurgular. E-pazarlama çoğu kez çevrimiçi pazarlama ile en yakından ilişkili olsa da, internet veya Web üzerinden yapılan pazarlamada  e-pazarlamanın kapsamı ve uygulamaları mobil iletişimi içeren alanlarda büyümeye devam ediyor . Etkileşimli televizyon ve dokunmatik ekranlı elektronik kiosklar. Bu nedenle, e-pazarlama yaklaşımları, pazarlama materyali içeren elektronik mesajları bir bilgisayardan bir veya birden fazla tüketici bilgisayarına bir ağdan ve faks makinesinden göndermeyi içeren e-posta pazarlaması dahil doğrudan pazarlama  ile ilişkili pazarlama yaklaşımlarını içerebilir. Tüketici ve pazarlamacı yerlerine ve telefon hatlarından yazılı veya grafiksel pazarlama malzemelerini elektronik olarak iletmek için faks ekipmanlarının kullanılmasını içeren pazarlamadır.

E-pazarlama yaklaşımlarını firmanın tekliflerini pazarlamak için merkezi veya çevresel bir araç olarak tanımlamak ve değerlendirmek isteyen pazarlamacılar, e-pazarlamanın geniş ve büyüyen kapsamını tanımalıdır. Elektronik iletişim teknolojisinin temel faydaları, böyle bir teknolojiyi kullanmayan yaklaşımlara göre pazarlama iletişiminin hem erişimini hem de zenginliğini maliyet etkin bir şekilde genişletme fırsatlarını içerdiğinden, pazarlamacının çabaları, şirketin pazarlama süreçlerinin geniş bir yelpazesinin devam eden değerlendirmelerinden yararlanabilir. olası e-pazarlamanın benimsenmesi ve entegrasyonu için.